Christ-like

 • Proučavanje, Ribarenje i Postajanje Kristolikim

  Christ, Mary and Martha

  Mi želimo još temeljitije proučavati Sveto Pismo i rasti u našoj spoznaji o Bogu i Kristu. Kako nam evanđeoska utrka pomaže kod toga? Isus obećaje svojim sljedbenicima da ih on šalje kao ribare ljudi. Kako se to odnosi na našu evanđeosku utrku? Svatko želi postati Kristolikim, zar ne? Da li Biblija igdje eksplicitno spominje način za postizanje toga?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Svrha Evanđeoske Utrke

  Biblijski, nema mjesta za ikakve dvojbe da je Uzvišeniji Poziv Kristovih sljedbenika taj da predaju svoje živote objavljivanju njegovog Evanđelja o Kraljevstvu svem čovječanstvu. Gledajući na to površno, to se može činiti kao beznačajna stvar. Međutim kada čitamo Sveto Pismo, mi razumijemo zašto Bog traži od nas da prinesemo sebe kao žive žrtve da trčimo tu evanđeosku utrku. Njegova je namjera mnogostruka. Idemo kopati dublje.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.