the great apostasy

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • Do we know What we worship?

 • Masovna Obmana

 • Mass Deception

 • Povijest...kako je nastao Pakao

  Poganske ideje o vatrenom podzemnom svijetu sežu natrag sve do Nimroda u Egiptu. Još prije Krista, u 6 st. Zaratustra je naučavao o Perzijskom Gospodaru Laži koji je živio u tamnim predjelima pod zemljom i zapisivao djela ljudi kao dugove i kredite. Nakon smrti, duše bi išle na sud, i ako bi se utvrdilo da su zle, bile bi osuđene na mučenje. Kako bi lakše pridobili poganske obraćenike, crkva je usvojila te teorije i počela pripisivati Zaratustrina značenja simboličkim recima. Apostol Pavao je prorekao da će se dogoditi takvo iskrivljavanje (otpadništvo) (Djela 20:29-30).

 • The Great Apostasy

  The Bible’s prediction on the future of Christianity after the departure of the Apostles was interesting. The Apostle Paul forecast a great apostasy where savage wolves would rise from within the believers themselves and draw people away from the truth. How was this prophecy fulfilled? What were the various false doctrines brought in by this Great Apostasy? And how did they end up impacting Christianity?

 • The Great Apostasy

  The Bible’s prediction on the future of Christianity after the departure of the Apostles was interesting. The Apostle Paul forecast a great apostasy where savage wolves would rise from within the believers themselves and draw people away from the truth. How was this prophecy fulfilled? What were the various false doctrines brought in by this Great Apostasy? And how did they end up impacting Christianity?

 • Trinity enters Christianity - The History

  The advent of Gnostic theories triggered Apostle John's forceful response that Jesus was the very Word of God - the mighty Logos. Seen in light of that historical context, John's books take on a whole new meaning. After apostles died, history shows people gradually elevating Jesus from Son of God to God's Equalas a counter-measure to the Gnostics. Much later in the 4th century, we see politics play a role in setting up a Creed where Jesus is declared God. The concept of a trinity i.e. Holy Spirit also being deemed God, enters in the 5th century.

 • Trinity enters Christianity - The History

  The advent of Gnostic theories triggered Apostle John's forceful response that Jesus was the very Word of God - the mighty Logos. Seen in light of that historical context, John's books take on a whole new meaning. After apostles died, history shows people gradually elevating Jesus from Son of God to God's Equalas a counter-measure to the Gnostics. Much later in the 4th century, we see politics play a role in setting up a Creed where Jesus is declared God. The concept of a trinity i.e. Holy Spirit also being deemed God, enters in the 5th century.

 • Trojstvo ulazi u Kršćanstvo - Povijest

  Dolaskom Gnostičkih teorija izazvalo je snažnu reakciju Apostola Ivana da je Isus bio sama Riječ Božja - moćni Logos. Gledano u svjetlu tog povijesnog konteksta, Ivanove knjige poprimaju potpuno novo značenje. Nakon što su apostoli umrli, povijest pokazuje kako su ljudi postepeno uzvisili Isusa sa Sina Božjeg na Jednakog Bogu kao protumjera Gnosticima. Mnogo kasnije u 4 st., mi vidimo kako politika igra ulogu u uspostavljanju Kreda s kojim je Isus proglašen Bogom. Ideja o Trojstvu naime proglašavanje Svetog Duha Bogom, ulazi u 5 stoljeću.

 • Veliki Otpad

  Biblijsko predviđanje budućnosti Kršćanstva nakon odlaska Apostola bilo je zanimljivo. Apostol Pavao predviđa veliko otpadništvo u kojemu divlji vukovi budu ustali između samih vjernika i odvukli ljude od istine. Kako je to proročanstvo bilo ispunjeno? Koje su bile različite lažne nauke donesene sa Velikim Otpadništvom? I kako su one na kraju utjecale na Kršćanstvo?

 • Why is this Important?

  The Scriptures declare, ‘yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live’ (1 Corinthians 8:6).
  And that God so loved the world that he gave his one and only Son [Jesus], that whoever believes in him shall not perish but have eternal life’ (John 3:16).
  We need to worship and praise the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father (Ephesians 1:17) and confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father (Phil 2:11).
  But why is this so important?

 • Why is this Important?

  The Scriptures declare, ‘yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live’ (1 Corinthians 8:6).
  And that God so loved the world that he gave his one and only Son [Jesus], that whoever believes in him shall not perish but have eternal life’ (John 3:16).
  We need to worship and praise the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father (Ephesians 1:17) and confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father (Phil 2:11).
  But why is this so important?

 • Zašto je ovo važno?

  Sveto Pismo objavljuje, “nama je samo jedan Bog, Otac, od kojega je sve, i mi u njemu” (1. Kor. 8:6). I taj Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jednog i jedinog Sina[Isusa], da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni (Ivan 3:16). Mi trebamo štovati i hvaliti Boga našeg Gospodina Isusa Krista, slavnog Oca (Efež. 1:17) i priznati da je Isus Krist Gospodin, na slavu Boga Oca (Filip. 2:11). Ali zašto je to toliko važno?

 • सामूहिक धोखा

 • நரக வரலாறு

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • பரவலான வஞ்சனை

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.