deeds of faith

 • Dokazivanje Vjere

  Ako je poziv crkve da se ne bori protiv grijeha i opravdanje je jedino vjerom u Isusa Krista, da li to znači da mi ne trebamo činiti ništa da dokažemo našu vjeru? Kako osoba može dokazati svoju vjeru u Krista? Često je bilo kazano da bi smo trebali slijediti Krista. Ali kako to točno može biti ostvareno? Što je Isus zapovjedio svojim sljedbenicima da čine?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

 • Tvoj Uzvišeni Poziv - Stvari koje treba činiti

  Razumijete li izvornu dobru vijest o otkupnoj cijeni koju je Isus platio na križu za Adama? Jeste li uzbuđeni zbog toga što će slavno Božje Kraljevstvo doći na Zemlju i kada će se cijelo čovječanstvo vratiti natrag u život i biti poučeno pravednosti pod Kristovom vladavinom? Da li želite vladati s njim tada? Jeste li svjesni biblijskih temelja izvornog Kršćanstva? Želite li slijediti Boga i Isusa Krista? Stoga što trebate činiti sada?

 • Your Higher Calling - Things to Do

  Do you understand the original good news of the ransom price Jesus paid on the cross for Adam? Are you excited about the glorious Kingdom of God that is to come upon the Earth when all of mankind shall come back alive and be taught righteouness under the reign of Christ? Do you want to reign with him then? Are you aware of the biblical foundations of original Christianity? Do you want to follow God and Jesus Christ? So what do you need to do now?

 • Your Higher Calling - Things to Do

  Do you understand the original good news of the ransom price Jesus paid on the cross for Adam? Are you excited about the glorious Kingdom of God that is to come upon the Earth when all of mankind shall come back alive and be taught righteouness under the reign of Christ? Do you want to reign with him then? Are you aware of the biblical foundations of original Christianity? Do you want to follow God and Jesus Christ? So what do you need to do now?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.