only by faith

 • Beskorisne Stvari

  Jesus calls Tax Collector Matthew to follow him

  Ako crkva nije pozvana boriti se protiv grijeha, zašto nas Apostol savjetuje da izbjegavamo izvjesne stvari? Pavao piše Korinćanima – “Sve mi je dopušteno! Ali - sve ne koristi.” (1. Kor. 6:12) Kao prvo, kakva otvoreno odvažna izjava! Crkvi je sve dopušteno! Da, mi stojimo opravdani po Kristu, i stoga Bog ne računa grijehe koje mi počinimo u našem tijelu. Prema tome sve nam je dopušteno! Međutim da li sve koristi utrci koja stoji pred nama?

 • Dokazivanje Vjere

  Ako je poziv crkve da se ne bori protiv grijeha i opravdanje je jedino vjerom u Isusa Krista, da li to znači da mi ne trebamo činiti ništa da dokažemo našu vjeru? Kako osoba može dokazati svoju vjeru u Krista? Često je bilo kazano da bi smo trebali slijediti Krista. Ali kako to točno može biti ostvareno? Što je Isus zapovjedio svojim sljedbenicima da čine?

 • Faith in Jesus Christ

  The period of the Law Covenant showed us mankind needs to change its mindset from self-justification efforts and understand the need for a Savior i.e. Christ. But how can Christ justify us when we still remain in our fallen flesh? When Christ taught us to pray for forgiveness, did he mention how often do we need that? If the Law showed us Christ's necessity, what happened to it after his arrival? Is it still in vogue?

 • Faith in Jesus Christ

  The period of the Law Covenant showed us mankind needs to change its mindset from self-justification efforts and understand the need for a Savior i.e. Christ. But how can Christ justify us when we still remain in our fallen flesh? When Christ taught us to pray for forgiveness, did he mention how often do we need that? If the Law showed us Christ's necessity, what happened to it after his arrival? Is it still in vogue?

 • Morality Police

  Most young people are disenchanted with today’s Christian churches as they see a widely prevalent ‘holier than thou’ attitude and a judgmental mentality among churchgoers, irrespective of their denominations. Do the teachings of Jesus support such an attitude? Are his true followers supposed to align with him or should they imitate the Pharisees who called Jesus a drunkard because he wined and dined with sinners?

 • Morality Police

  Most young people are disenchanted with today’s Christian churches as they see a widely prevalent ‘holier than thou’ attitude and a judgmental mentality among churchgoers, irrespective of their denominations. Do the teachings of Jesus support such an attitude? Are his true followers supposed to align with him or should they imitate the Pharisees who called Jesus a drunkard because he wined and dined with sinners?

 • Moralna Politika

  Većina mladih ljudi nezadovoljna je s današnjim Kršćanskim crkvama kada vide naširoko rasprostranjeni stav “svetiji od tebe” i osuđivalački mentalitet među vjernicima, bez obzira na njihove denominacije. Da li Isusova učenja podržavaju takav stav? Da li bi se njegovi pravi sljedbenici trebali uskladiti s njim ili oponašati Farizeje koji su nazvali Isusa pijanicom zato što je pio i jeo s grešnicima?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

 • Unprofitable Things

  Jesus calls Tax Collector Matthew to follow him

  If the church is not called to fight sin, why do the Apostles advise us to avoid certain things? Paul writes to the Corinthians - ‘All things are lawful for me, but not all things are profitable’ - 1Cor 6:12. First of all, what an unabashedly bold statement! All things are lawful for the church! Yes, we stand justified by Christ, and hence God does not count sins we commit in our flesh. So all things are indeed lawful for us! But are all things profitable for the race marked out for us?

 • Unprofitable Things

  Jesus calls Tax Collector Matthew to follow him

  If the church is not called to fight sin, why do the Apostles advise us to avoid certain things? Paul writes to the Corinthians - ‘All things are lawful for me, but not all things are profitable’ - 1Cor 6:12. First of all, what an unabashedly bold statement! All things are lawful for the church! Yes, we stand justified by Christ, and hence God does not count sins we commit in our flesh. So all things are indeed lawful for us! But are all things profitable for the race marked out for us?

 • Vjera u Isusa Krista

  Razdoblje Saveza Zakona pokazalo je čovječanstvu potrebu za promjenom svog mentalnog sklopa sa napora za samo – opravdanjem na razumijevanje potrebe za Spasiteljem naime Kristom. Ali kako nas Krist opravdava dok mi još ostajemo u našem palom tijelu? Kad nas je Krist poučio da se molimo za oproštenje, da li je on spomenuo koliko mi to često trebamo raditi? Ako nam je Zakon pokazao potrebu za Kristom, što se dogodilo s njim nakon njegovog dolaska? Je li on još uvijek vrijedi?

 • கலாச்சார சட்டம் பேசுவோர்

  Most young people are disenchanted with today’s Christian churches as they see a widely prevalent ‘holier than thou’ attitude and a judgmental mentality among churchgoers, irrespective of their denominations. Do the teachings of Jesus support such an attitude? Are his true followers supposed to align with him or should they imitate the Pharisees who called Jesus a drunkard because he wined and dined with sinners?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.