bible

 • El problema de muerte

  Why do people die? Was it supposed to be this way? Were human beings destined to live and die as a natural order of things that atheists claim to be the case? Animals die, don’t they? What happens when a man dies? What did Jesus Christ say about death? Does science agree with the bible on the state of death? What is a soul according to the Bible? Can the soul die? What about the spirit? Won't that live on after death?

 • El rescate DE LA HUMANIDAD

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • Good News (For Real)

 • Otkupljivanje Čovječanstva

  Ako je sva Adamova rasa zaspala u smrti kao posljedica Adamovog grijeha, kako Biblija može obećavati “u Kristu će svi biti oživljeni”? Bog objavljuje u Bibliji - “Ja ću ih[čovječanstvo] iz ruke groba OTKUPITI, od smrti ću ih izbaviti. Smrti, gdje su žalci tvoji? Grobe, gdje je razorna moć tvoja? (Hošea 13:14 NS). U 1Timothy 2: 3-6,Pavao zapaža kako je Krist to ispunio.Božje proročanstvo i Pavlovo objašnjenje njegovog ispunjenja sadrži neke važne ključne riječi - 'OTKUPNINA', 'SVI ljudi', 'da se spase i dođu do spoznaje istine'i 'u SVOJE VRIJEME'.

 • Problem Smrti

  Zašto ljudi umiru? Je li trebalo biti tako? Jesu li ljudska bića bila osuđena da žive i umru kao prirodni poredak stvari kao što ateisti tvrde da je slučaj? Životinje umiru, zar ne? Što se događa kada čovjek umre? Što Isus Krist kaže o smrti? Da li se znanost slaže sa Biblijom oko stanja mrtvih? Što je duša prema Bibliji? Može li duša umrijeti? Što je duh? Neće li to živjeti nakon smrti?

 • The Death Problem

  Why do people die? Was it supposed to be this way? Were human beings destined to live and die as a natural order of things that atheists claim to be the case? Animals die, don’t they? What happens when a man dies? What did Jesus Christ say about death? Does science agree with the bible on the state of death? What is a soul according to the Bible? Can the soul die? What about the spirit? Won't that live on after death?

 • The Ransoming of Mankind

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • The Times of Restitution of All Things

  God is the Savior of ALL men, SPECIALLY of those that believe (1Tim 4:10 ASV). This scripture does promise God's redemption for ALL men and also a SPECIAL salvation for the believers. Does this mean everyone will get a free pass? And what exactly is this SPECIAL salvation promised for present-day believers? And Jesus says, 'To the one who does my will to the end, I will give authority over the nations' (Rev 2:26 NIV). What are these nations and why are they going to be ruled by the followers of Christ?

 • Tiempos de la restauración de todas las cosas

  God is the Savior of ALL men, SPECIALLY of those that believe (1Tim 4:10 ASV). This scripture does promise God's redemption for ALL men and also a SPECIAL salvation for the believers. Does this mean everyone will get a free pass? And what exactly is this SPECIAL salvation promised for present-day believers? And Jesus says, 'To the one who does my will to the end, I will give authority over the nations' (Rev 2:26 NIV). What are these nations and why are they going to be ruled by the followers of Christ?

 • Tko je Bog povijesti?

  “Ja sam od početka objavio prijašnje događaje: iz mojih su usta izišli i ja sam ih pokazao; izveo sam ih iznenada, i zbili su se...od samog sam ti početka to objavio, prije nego li se zbilo pokazao sam ti; da ne veliš: Moj idol je to učinio, i moj klesani lik, i lik moj lijevani im je zapovjedio” (Iza. 48:3,5). To ima smisla. Jedino pravi Bog, Arhitekta Čovjekovog Udesa, može proreći događaje Čovjekove povijesti. Gdje je taj Bog dao Svoje proročanske objave?

 • Tko je Bog Znanosti?

  Znanost je spoznaja svemira sistematski sakupljena proučavanjem, promatranjem i eskperimentima. Svete knjige svih religija sadrže izjave unutar područja znanosti. Ako se pokaže da znanstvena opažanja svete knjige usvari jesu praznovjerni odrazi kulture vremena u kojima je knjiga nastala, tada ta knjiga postaje nepodobna da u stvarnosti bude Knjigom pravog Boga. Međutim ako se izjave drevne vjerske knjige savršeno slažu sa otkrićima suvremene znanosti, tada ta knjiga mora biti Pismo pravog Boga.

 • Vremena Obnove Svega

  Bog je Spasitelj SVIH ljudi, POSEBNO onih koji vjeruju (1. Tim. 4:10). Ovaj biblijski redak obećaje Božje otkupljenje za SVE ljude i također POSEBNO spasenje za vjernike. Da li to znači da će svatko dobiti slobodan prolaz? I što je točno to POSEBNO spasenje obećano sadašnjim vjernicima? I Isus kaže, “Onome tko do svršetka bude čuvao moja djela dat ću vlast nad narodima” (Otkr. 2:26). Tko su ti narodi i zašto će Kristovi sljedbenici vladati njima?

 • Who's the God of History?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true?

 • Who's the God of History?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true? And what about prophecies by other gods?

 • Who's the God of Science?

  Science is knowledge of the universe systematically accumulated by study, observation and experiments. The sacred books of all religions do make statements within the field of science. If a sacred book’sscientific observations turn out to be superstitions reflecting the culture of the book’s times, then that book becomes ineligible to actually be the Book of the true God. But if the statements of an ancient religious book perfectly agree with the discoveries of modern science, then that book must be the true God’s Scripture.

 • Who's the God of Science?

  Science is knowledge of the universe systematically accumulated by study, observation and experiments. The sacred books of all religions do make statements within the field of science. If a sacred book’sscientific observations turn out to be superstitions reflecting the culture of the book’s times, then that book becomes ineligible to actually be the Book of the true God. But if the statements of an ancient religious book perfectly agree with the discoveries of modern science, then that book must be the true God’s Scripture.

 • Why the Bible?

 • Zašto Biblija?

 • इतिहासक का भगवान कौन है ?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true? And what about prophecies by other gods?

 • पूर्वावस्था की प्रप्ति का समय

  "தேவன் எல்லோரின் மீட்பராக இருக்கிறார். அதோடு விசுவாசிகளுக்குச் சிறப்பான முறையில் மீட்பராக இருக்கிறார்." 1தீமோத்தேயு 4:10. இந்த வசனம் தேவன் எல்லோரையும் மீட்பார் எனவும், இன்றைய விசுவாசிகளை ஒரு சிறப்பான முறையில் மீட்பார் என்றும் உரைக்கிறது. அப்படியெனில், எல்லா மக்களுக்கும் இலவச சொர்க்க அனுமதி சீட்டு என்று அர்த்தமா? இன்றைய விசுவாசிகளுக்குக் காத்திருக்கும் சிறப்பு மீட்புதான் என்ன? அதுபோக, இயேசு சொல்கிறார், "முடிவுபரியந்தம் என் கிரியைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு தேசங்கள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன்.” வெளி. 2:26. யார் இந்த தேசங்கள்? கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவோரால் அவை எதற்காக ஆளப்படவேண்டும்?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.