gehenna

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • A Hell of a Question

 • Gehena - Jezero Vječne Vatre

  Gehena. Ona je prevedena sa pakao 12 puta. Ako Gehena označava pakao, mi u stvarnosti možemo rezervirati let i otići u pakao! Jeste li zainteresirani? Da, to je stvarno mjesto u Izraelu. Zato prijevodi poput YLT, NS i drugi prevode tu riječ sa Gehena a ne pakao. Kada Isus kaže, “vatra Gehene,” to je kao kada građanin New Yorka kaže “voda u Brooklynu.” Dolina Hinom, naziva Gehena na Grčkom, leži upravo izvan grada Jeruzalema. Tijekom Isusovog vremena, bila je to spalionica gradskog smeća. Njena se vatra stalno održavala (vječni oganj)..

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • Pakao u Pitanju

 • Pravi "Paklovi"

  U Bibliji su četiri riječi bile prevedene sa pakao - Šeol, Had, Gehena, i Tartar. Prva je Hebrejska riječ (Stari Zavjet) a ostale su Grčke (Novi Zavjet). Da li sve te riječi znače isto? (Na kraju krajeva to je ono što mnogi od Hrvatskih prijevoda Biblije podrazumijevaju). Ili one znače različite stvari? Kada pogledamo u Hebrejske i Grčke riječnike i opis same Biblije u vezi tih riječi, mi nalazimo dublji uvid u njihovo značenje. I također mi nalazimo jasnoću mnogih naizgled proturječnih redaka u Hrvatskim biblijama.

 • Teorija Spaljivanja u Paklu

  Propovijednici upozoravaju sa svojih propovijedaonica - “Ako ne prihvatite Krista kao vašeg Spasitelja, vi ste osuđeni zbog vaših grijeha! Kada umrete, biti ćete poslani živi u pakao da budete mučeni zauvijek u plamtećoj vatri! Vječno mučenje je zloslutno upozorenje. Mnogi tvrde da na vatru otporni Sotona vlada tim podzemnim svijetom i da njegovi demoni muče ljude bačene tamo dolje. Na temelju čega se to propovijeda? Što je kazna duši za grijeh prema Bibliji?

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • नरक की कहानी

 • அசல் "நரகங்கள்"

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • கெஹன்னா- நித்திய தீ ஏரி

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • நரக சித்திரவதை புனைவுகள்

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • நரக புராணம்

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.