trinity

 • Curious Cases - Fourteenity, I AM...

  Jesus says, ‘who has seen me has seen the Father’ (John 14:9). Elsewhere he comments, ‘I and the Father are one’ (John 10:30).And he also says, ‘before Abraham was born, I am’ (John 8:58). What does he mean by these? Let us look at the context of these statements to understand further. Let us also study what it means to be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit (Matthew 28:19) and do a quick review of the Godhead mentioned in the King James Bible (Acts 17:29, Romans 1:20, Colossians 2:9).

 • Curious Cases - Fourteenity, I AM...

  Jesus says, ‘who has seen me has seen the Father’ (John 14:9). Elsewhere he comments, ‘I and the Father are one’ (John 10:30).And he also says, ‘before Abraham was born, I am’ (John 8:58). What does he mean by these? Let us look at the context of these statements to understand further. Let us also study what it means to be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit (Matthew 28:19) and do a quick review of the Godhead mentioned in the King James Bible (Acts 17:29, Romans 1:20, Colossians 2:9).

 • Da li mi znamo što obožavamo?

 • Do we know What we worship?

 • Ivan 1:1 - Riječ i Bog

  Ivan 1:1 kaže, “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.” Ovo izgleda kaže da je Riječ bila Bog i sa Bogom u isto vrijeme. Čak i sa očiglednim nedostatkom spominjanja Svetog Duha, ovaj je odlomak često citiran da dokaže Trojstvo. Proučimo Ivanove izvorne riječi na Grčkom kako bi smo dobili jasnije razumijevanje onoga što on kaže o Riječi (Logosu) i Bogu. To je zaista veoma važan biblijski redak koji nas vodi daleko iznad prostora i vremena, sve do samog početka.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • Koga Obožavati?

  Atanazijsko Vjerovanje, koje je naširoko prihvaćeno i kojeg slijede današnje Protestantske denominacije i Vatikan, kaže da se treba obožavati Trojstvo. Ono govori o tri Osobe Oca, Sina i Svetog Duha , ali da su sve jedan Bog. Isus je rekao da mi trebamo znati što obožavamo (Ivan 4:22). Stoga postaje važnim da mi proučavamo Sveto Pismo i da pokušamo razumjeti što Biblija kaže koga trebamo obožavati.

 • Pitanje "Nema Početka"

  Trinitarijanci promiču teoriju da su Bog i Isus uvijek postojali vječno - bez početka. Ako bi se postavilo pitanje da li će Isus i Bog uvijek postojati, tada je odgovor da, prema Svetom Pismu. Ali ako je pitanje da li Bog i Isus obojica nemaju početak, tada bi odgovor trebao biti dodatno istražen iz Svetog Pisma. Pogledajmo neke odlomke na tu temu. Također i sami nazivi Otac i Sin pomažu nam razumjeti to bolje.

 • Pitanje Jednakosti

  Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom (Ivan 5:17-18).Iako se ne spominje Sveti Duh, ovaj je redak često citiran da se podrži Trojstvo. Proučimo kontekst ovog retka i također pogledajmo druge odlomke gdje Isus izravno navodi koju vrstu odnosa on ima sa Ocem.

 • Sveti Duh

  Treći dio Trojstva - Sveti Duh - nigdje u Bibliji nije označen kao Bog. Bio je označen Bogom u Vjerovanju u 5 st. (Više o povijesti kasnije). Stoga, što znamo o Svetom Duhu iz Svetog Pisma? Kao prvo što je Duh? I zašto je nazvan Svetim? Što su utjecaji Svetog Duha? Što Isus kaže o Duhu? Zajedno s odgovorima na ova pitanja, proučimo također malo i Grčke gramatike po tom pitanju.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • The Great Apostasy

  The Bible’s prediction on the future of Christianity after the departure of the Apostles was interesting. The Apostle Paul forecast a great apostasy where savage wolves would rise from within the believers themselves and draw people away from the truth. How was this prophecy fulfilled? What were the various false doctrines brought in by this Great Apostasy? And how did they end up impacting Christianity?

 • The Great Apostasy

  The Bible’s prediction on the future of Christianity after the departure of the Apostles was interesting. The Apostle Paul forecast a great apostasy where savage wolves would rise from within the believers themselves and draw people away from the truth. How was this prophecy fulfilled? What were the various false doctrines brought in by this Great Apostasy? And how did they end up impacting Christianity?

 • The Holy Spirit

  The third part of the Trinity - the Holy Spirit - is not declared as God anywhere in the Bible. And it was declared God in a Creed only in the 5th century (More on the history later). So what do we know about the Holy Spirit from the Scriptures? What is Spirit first of all? And why is it called Holy? What are the influences of the Holy Spirit? What did Jesus say about the Spirit? Alongwith the answers to these questions, let us also study a bit of Greek grammar along the way.

 • The Holy Spirit

  The third part of the Trinity - the Holy Spirit - is not declared as God anywhere in the Bible. And it was declared God in a Creed only in the 5th century (More on the history later). So what do we know about the Holy Spirit from the Scriptures? What is Spirit first of all? And why is it called Holy? What are the influences of the Holy Spirit? What did Jesus say about the Spirit? Alongwith the answers to these questions, let us also study a bit of Greek grammar along the way.

 • Tko je Isus Krist?

  “Kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! -nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist” (1. Kor. 8:5,6) Potvrdivši Oca kao našeg Boga, Apostol kaže da mi isto tako imamo jednog Gospodina - Isusa Krista. Kao što smo vidjeli prije, taj Gospodin nije ista riječ kao i ona GOSPODIN (velikim slovima) Jehova. Ovaj Gospodin (Grčki: Kurios) znači Gospodar. Pavao kaže da mi imamo jednog Boga, Oca i jednog Gospodara, Isusa Krista. Zašto je Isus naš Gospodar?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.