purpose of the gospel race

 • Činjenje Dobra i Propovijedanje Istine

  Oni koji pate u skladu s Božjom voljom trebali bi se povjeriti Stvoritelju i nastaviti činiti dobro. (1. Pet. 4:19) Petar kaže da mi trebamo činiti dobro. Ali Biblija smatra sve tzv. Dobre stvari ovog svijeta beznačajnima. (Prop. 1:14; 2:1) Stoga koje dobro mi uistinu možemo činiti drugima? Također neki postavljaju pitanje – Zašto mi trebamo prenositi evanđelje svijetu sada? Neće li ga oni čuti u Kraljevstvu? Mnogi ga u sadašnje vrijeme odbacuju, zar ne?

 • Doing Good & Preaching Truth

  Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

 • Doing Good & Preaching Truth

  Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

 • Evanđeoska Utrka: Stvari koje Postižemo

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Najveće Zapovijedi Ljubavi

  Kada su ga pitali koja je najveća zapovijed, Isus je odgovorio – “Ljubi(Grčki: agape) Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi(agape) svoga bližnjega kao sebe samoga.” (Mat. 22:37-39) Grčki jezik ima mnoge riječi za ljubav. Matej ovdje koristi agape. Koliko je ta riječ jedinstvena? Kako mi možemo pokazati agape prema Bogu i ljudskom rodu?

 • Proučavanje, Ribarenje i Postajanje Kristolikim

  Christ, Mary and Martha

  Mi želimo još temeljitije proučavati Sveto Pismo i rasti u našoj spoznaji o Bogu i Kristu. Kako nam evanđeoska utrka pomaže kod toga? Isus obećaje svojim sljedbenicima da ih on šalje kao ribare ljudi. Kako se to odnosi na našu evanđeosku utrku? Svatko želi postati Kristolikim, zar ne? Da li Biblija igdje eksplicitno spominje način za postizanje toga?

 • Share Christ's Sufferings

  Paul writes - Now if we are children, then we are heirs —heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Romans 8:17.That sounds fair. Only if we participate in the sufferings of Christ would we get a share in his glory. What kind of sufferings did Jesus face? Is suffering like Christ only meant for the Apostles?

 • Share Christ's Sufferings

  Paul writes - Now if we are children, then we are heirs —heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Romans 8:17.That sounds fair. Only if we participate in the sufferings of Christ would we get a share in his glory. What kind of sufferings did Jesus face? Is suffering like Christ only meant for the Apostles?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Svrha Evanđeoske Utrke

  Biblijski, nema mjesta za ikakve dvojbe da je Uzvišeniji Poziv Kristovih sljedbenika taj da predaju svoje živote objavljivanju njegovog Evanđelja o Kraljevstvu svem čovječanstvu. Gledajući na to površno, to se može činiti kao beznačajna stvar. Međutim kada čitamo Sveto Pismo, mi razumijemo zašto Bog traži od nas da prinesemo sebe kao žive žrtve da trčimo tu evanđeosku utrku. Njegova je namjera mnogostruka. Idemo kopati dublje.

 • The Gospel Race: Things We Achieve

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • Udio u Kristovim Patnjama

  Pavao piše - A kad smo djeca, i baštinici smo: "baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. (Rim. 8:17) To zvuči pošteno. Jedino ako sudjelujemo u Kristovim patnjama dobit ćemo udio u njegovoj slavi. S kakvima se vrstama patnje Isus suočio? Je li Apostol mislio jedino patnje poput Kristovih?

 • Vjera i Svetost

  Jedna ključna stvar koju postižemo trčanjem evanđeoske utrke je – Mi dokazujemo našu vjeru! Prema Pavlovim pismima, temeljni zahtjev za vjernika je da obznanjuje evanđelje. To je ispit vjere. I još jedna važna svrha našeg evanđeoskog djela je izvršiti našu svećeničku dužnost. Da, Biblija objavljuje da je svaki pravi Kršćanin svećenik. I izvršavanje te svećeničke dužnosti je način postizanja svetosti.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.