gospel

 • A Hell of a Question

 • A Hell of a Story

  Won’t it be alright to use hell fire (even if it’s false) as a threat to frighten people into submitting to God? Not really. A disappointed God says, ‘Their fear toward me is taught by the precepts of men’ (Isa 29:13). He rather desires a willingly obedient heart driven by love for Him and goodness - not by fear. And the idea of torment is abhorrent to God. God forbade torture in His Law. Would a God who commands us to love our enemies, wish to burn them forever?

 • A Hell of a Story

  Won’t it be alright to use hell fire (even if it’s false) as a threat to frighten people into submitting to God? Not really. A disappointed God says, ‘Their fear toward me is taught by the precepts of men’ (Isa 29:13). He rather desires a willingly obedient heart driven by love for Him and goodness - not by fear. And the idea of torment is abhorrent to God. God forbade torture in His Law. Would a God who commands us to love our enemies, wish to burn them forever?

 • Dobra vijest (za stvarno)

 • El rescate DE LA HUMANIDAD

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • Fate of Adam & the Bad Guys

  Where are the dead at present? Is there any hope for them? There is a hell – SHEOL/HADES to which ALL our souls were condemned when Adam fell. That hell is the GRAVE. But there is hope! God promised to RANSOM us from the power of the grave [SHEOL] (Hosea 13:14). He sent Jesus (John 3:16) to die in place of Adam. Jesus paid Adam’s RANSOM and paved the way for the resurrection of all of Adam (Rom 5:12,18). Jesusis the RANSOM for ALL (1Tim 2:6). As in Adam ALL die, so in Christ ALL will be made alive (1Cor 15:22).

 • Fate of Adam & the Bad Guys

  Where are the dead at present? Is there any hope for them? There is a hell – SHEOL/HADES to which ALL our souls were condemned when Adam fell. That hell is the GRAVE. But there is hope! God promised to RANSOM us from the power of the grave [SHEOL] (Hosea 13:14). He sent Jesus (John 3:16) to die in place of Adam. Jesus paid Adam’s RANSOM and paved the way for the resurrection of all of Adam (Rom 5:12,18). Jesusis the RANSOM for ALL (1Tim 2:6). As in Adam ALL die, so in Christ ALL will be made alive (1Cor 15:22).

 • Good News (For Real)

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Kraljevstvo Nebesko

  Zašto bi svaki Kršćanin trebao učiti o Kraljevstvu Nebeskom? Zašto Isus Krist traži da se molimo da Kraljevstvo dođe na Zemlju gdje će se Božja volja vršiti kao i na Nebu? Ne treba li Kraljevstvo Nebesko biti na Nebu? Isus je išao po gradovima i selima propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu. U usporedbi s time, što se najčešće naučava u vezi Kraljevstva među današnjim crkvama?

 • Otkupljivanje Čovječanstva

  Ako je sva Adamova rasa zaspala u smrti kao posljedica Adamovog grijeha, kako Biblija može obećavati “u Kristu će svi biti oživljeni”? Bog objavljuje u Bibliji - “Ja ću ih[čovječanstvo] iz ruke groba OTKUPITI, od smrti ću ih izbaviti. Smrti, gdje su žalci tvoji? Grobe, gdje je razorna moć tvoja? (Hošea 13:14 NS). U 1Timothy 2: 3-6,Pavao zapaža kako je Krist to ispunio.Božje proročanstvo i Pavlovo objašnjenje njegovog ispunjenja sadrži neke važne ključne riječi - 'OTKUPNINA', 'SVI ljudi', 'da se spase i dođu do spoznaje istine'i 'u SVOJE VRIJEME'.

 • Pakao iz Priče

  Čak i ako vječno mučenje u paklu nije bibljijsko, ne bi li bilo u redu i dalje koristiti paklenu vatru kao prijetnju zastrašenim ljudima da se podlože Bogu? Ne baš. Razočarani Bog kaže, “Njihov strah od mene naučava se putem ljudskih pravila” (Iza. 29:13). On radije želi rado poslušno srce pokrenuto ljubavlju prema Njemu i dobroti - ne strahom. Ideja o mučenju je odvratna Bogu. Bog je zabranio mučenje u Svom Zakonu. Bi li Bog koji nam zapovijeda da ljubimo svoje neprijatelje, želio da oni gore zauvijek?

 • Pakao u Pitanju

 • Sudbina Adama i Loših Momaka

  Gdje su mrtvi sada? Ima li ikakve nade za njih? Postoji pakao - ŠEOL/HAD na kojeg su SVEduše bile osuđene kad je Adam pao. Taj pakao je GROB. No, ima nade! Bog je obećao OTKUPITI NAS od vlasti groba [ŠEOLA] (Hoš. 13:14). On je poslao Isusa (Ivan 3:16) da umre umjesto Adama. Isus je platio Adamovu OTKUPNINUi time utro put za uskrsnuće svih u Adamu (Rim. 5:12,18). Da,  Isus je OTKUPNINA za SVE (1. Tim. 2:6). Kao što u Adamu SVI umiru, tako će u Kristu SVI oživjeti (1. Kor. 15:22).

 • The Ransoming of Mankind

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • The Times of Restitution of All Things

  God is the Savior of ALL men, SPECIALLY of those that believe (1Tim 4:10 ASV). This scripture does promise God's redemption for ALL men and also a SPECIAL salvation for the believers. Does this mean everyone will get a free pass? And what exactly is this SPECIAL salvation promised for present-day believers? And Jesus says, 'To the one who does my will to the end, I will give authority over the nations' (Rev 2:26 NIV). What are these nations and why are they going to be ruled by the followers of Christ?

 • Tiempos de la restauración de todas las cosas

  God is the Savior of ALL men, SPECIALLY of those that believe (1Tim 4:10 ASV). This scripture does promise God's redemption for ALL men and also a SPECIAL salvation for the believers. Does this mean everyone will get a free pass? And what exactly is this SPECIAL salvation promised for present-day believers? And Jesus says, 'To the one who does my will to the end, I will give authority over the nations' (Rev 2:26 NIV). What are these nations and why are they going to be ruled by the followers of Christ?

 • Vremena Obnove Svega

  Bog je Spasitelj SVIH ljudi, POSEBNO onih koji vjeruju (1. Tim. 4:10). Ovaj biblijski redak obećaje Božje otkupljenje za SVE ljude i također POSEBNO spasenje za vjernike. Da li to znači da će svatko dobiti slobodan prolaz? I što je točno to POSEBNO spasenje obećano sadašnjim vjernicima? I Isus kaže, “Onome tko do svršetka bude čuvao moja djela dat ću vlast nad narodima” (Otkr. 2:26). Tko su ti narodi i zašto će Kristovi sljedbenici vladati njima?

 • खुशखबरी सच में

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.