living sacrifice

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Duh protiv Tijela

  Jesus in Gethsemane

  “Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo: težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.” (Rim. 8:5-6)Mnogi misle da se izraz “žive po tijelu” odnosi na grijeh. Međutim jesu li djela tijela samo grijeh? Ne, sve što mi činimo je djelo tijela.

 • Krštenje

  Od 2 stoljeća, krštenje u vodi (Grčki: uranjanje) bilo je korišteno kao obred očišćenja prošlih grijeha i uspostavljanja odnosa s Bogom. Je li to bila namjera izvornih krštavanja koja su provodili Kristovi Apostoli? Što je bila razlika između krštenja koje je provodio Ivan Krstitelj i onoga koje se vršilo u Kristovo ime? Zašto ono podrazumijeva ideju o ponovnom začeću? Je li taj simbolični postupak i dalje potreban? Mogu li djeca biti krštena u Krista? Što se događa kad se osoba podvrgne krštenju?

 • The Spirit vs The Flesh

  Jesus in Gethsemane

  “Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.” Rom 8:5-6. Many think that a mind governed by the flesh refers to sin. But are acts of the flesh just sin alone? No, everything we do is an act of the flesh.

 • The Spirit vs The Flesh

  Jesus in Gethsemane

  “Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.” Rom 8:5-6. Many think that a mind governed by the flesh refers to sin. But are acts of the flesh just sin alone? No, everything we do is an act of the flesh.

 • Tvoj Uzvišeni Poziv - Stvari koje treba činiti

  Razumijete li izvornu dobru vijest o otkupnoj cijeni koju je Isus platio na križu za Adama? Jeste li uzbuđeni zbog toga što će slavno Božje Kraljevstvo doći na Zemlju i kada će se cijelo čovječanstvo vratiti natrag u život i biti poučeno pravednosti pod Kristovom vladavinom? Da li želite vladati s njim tada? Jeste li svjesni biblijskih temelja izvornog Kršćanstva? Želite li slijediti Boga i Isusa Krista? Stoga što trebate činiti sada?

 • Your Higher Calling - Things to Do

  Do you understand the original good news of the ransom price Jesus paid on the cross for Adam? Are you excited about the glorious Kingdom of God that is to come upon the Earth when all of mankind shall come back alive and be taught righteouness under the reign of Christ? Do you want to reign with him then? Are you aware of the biblical foundations of original Christianity? Do you want to follow God and Jesus Christ? So what do you need to do now?

 • Your Higher Calling - Things to Do

  Do you understand the original good news of the ransom price Jesus paid on the cross for Adam? Are you excited about the glorious Kingdom of God that is to come upon the Earth when all of mankind shall come back alive and be taught righteouness under the reign of Christ? Do you want to reign with him then? Are you aware of the biblical foundations of original Christianity? Do you want to follow God and Jesus Christ? So what do you need to do now?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.