Law covenant

 • Faith in Jesus Christ

  The period of the Law Covenant showed us mankind needs to change its mindset from self-justification efforts and understand the need for a Savior i.e. Christ. But how can Christ justify us when we still remain in our fallen flesh? When Christ taught us to pray for forgiveness, did he mention how often do we need that? If the Law showed us Christ's necessity, what happened to it after his arrival? Is it still in vogue?

 • Faith in Jesus Christ

  The period of the Law Covenant showed us mankind needs to change its mindset from self-justification efforts and understand the need for a Savior i.e. Christ. But how can Christ justify us when we still remain in our fallen flesh? When Christ taught us to pray for forgiveness, did he mention how often do we need that? If the Law showed us Christ's necessity, what happened to it after his arrival? Is it still in vogue?

 • Pokajanje - Promjena Razmišljanja

  Bez obzira na stoljeća zlouporabe Hrvatske riječi, kada idemo k izvornom Grčkom, mi vidimo da pokajanje (Grčki: metanoia) znači “promjena razmišljanja.” O čemu stoga moramo promijeniti razmišljanje? Zašto Biblija kaže da je čovječanstvo u neopravdanom stanju? U Starozavjetnim vremenima, Bog je dao Izraelu skup pravila nazvanih Savez Zakona. Što je bila svrha toga? Kako je to bilo povezano s grijehom? I zašto je Bog dao savez Zakona ako je znao da će biti Novi Savez?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • Vjera u Isusa Krista

  Razdoblje Saveza Zakona pokazalo je čovječanstvu potrebu za promjenom svog mentalnog sklopa sa napora za samo – opravdanjem na razumijevanje potrebe za Spasiteljem naime Kristom. Ali kako nas Krist opravdava dok mi još ostajemo u našem palom tijelu? Kad nas je Krist poučio da se molimo za oproštenje, da li je on spomenuo koliko mi to često trebamo raditi? Ako nam je Zakon pokazao potrebu za Kristom, što se dogodilo s njim nakon njegovog dolaska? Je li on još uvijek vrijedi?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.