higher calling

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Beskorisne Stvari

  Jesus calls Tax Collector Matthew to follow him

  Ako crkva nije pozvana boriti se protiv grijeha, zašto nas Apostol savjetuje da izbjegavamo izvjesne stvari? Pavao piše Korinćanima – “Sve mi je dopušteno! Ali - sve ne koristi.” (1. Kor. 6:12) Kao prvo, kakva otvoreno odvažna izjava! Crkvi je sve dopušteno! Da, mi stojimo opravdani po Kristu, i stoga Bog ne računa grijehe koje mi počinimo u našem tijelu. Prema tome sve nam je dopušteno! Međutim da li sve koristi utrci koja stoji pred nama?

 • Činjenje Dobra i Propovijedanje Istine

  Oni koji pate u skladu s Božjom voljom trebali bi se povjeriti Stvoritelju i nastaviti činiti dobro. (1. Pet. 4:19) Petar kaže da mi trebamo činiti dobro. Ali Biblija smatra sve tzv. Dobre stvari ovog svijeta beznačajnima. (Prop. 1:14; 2:1) Stoga koje dobro mi uistinu možemo činiti drugima? Također neki postavljaju pitanje – Zašto mi trebamo prenositi evanđelje svijetu sada? Neće li ga oni čuti u Kraljevstvu? Mnogi ga u sadašnje vrijeme odbacuju, zar ne?

 • Crkva

  Isus Krist je bio prvi koji je koristio riječ “Crkva” u Bibliji. Danas, mnogi smatraju da su crkve građevine. Što je zapravo Crkva, prema Bibliji? Novozavjetna korijenska riječ za “crkvu” je Grčka riječ ekklesija. Što to znači? Kako Biblija opisuje izvorne crkve? Kako se postaje članom Crkve Isusa Krista? Postoje li neke određene stvari koje treba napraviti?

 • Doing Good & Preaching Truth

  Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

 • Doing Good & Preaching Truth

  Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

 • Duh protiv Tijela

  Jesus in Gethsemane

  “Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo: težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.” (Rim. 8:5-6)Mnogi misle da se izraz “žive po tijelu” odnosi na grijeh. Međutim jesu li djela tijela samo grijeh? Ne, sve što mi činimo je djelo tijela.

 • Evanđeoska Utrka: Stvari koje Postižemo

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Najveće Zapovijedi Ljubavi

  Kada su ga pitali koja je najveća zapovijed, Isus je odgovorio – “Ljubi(Grčki: agape) Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi(agape) svoga bližnjega kao sebe samoga.” (Mat. 22:37-39) Grčki jezik ima mnoge riječi za ljubav. Matej ovdje koristi agape. Koliko je ta riječ jedinstvena? Kako mi možemo pokazati agape prema Bogu i ljudskom rodu?

 • Pokajanje - Promjena Razmišljanja

  Bez obzira na stoljeća zlouporabe Hrvatske riječi, kada idemo k izvornom Grčkom, mi vidimo da pokajanje (Grčki: metanoia) znači “promjena razmišljanja.” O čemu stoga moramo promijeniti razmišljanje? Zašto Biblija kaže da je čovječanstvo u neopravdanom stanju? U Starozavjetnim vremenima, Bog je dao Izraelu skup pravila nazvanih Savez Zakona. Što je bila svrha toga? Kako je to bilo povezano s grijehom? I zašto je Bog dao savez Zakona ako je znao da će biti Novi Savez?

 • Pomazanje Svetim Duhom

  “Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.” (1. Kor. 12:13). Što to znači? Zašto nam je Sveti Duh dat tijekom našeg krštenja? Što je Isus spomenuo o svrsi tog pomazanja Svetim Duhom Božjim? Postoji li razlika između krštenja sa Svetim Duhom i krštenja sa vatrom?

 • Pozivanje Izabranih

  Baš kao što je Apostol Pavao prorekao, okrutni su vukovi ustali između samih Kršćana, iskrivili biblijske istine i prevarili većinu vjernika. I masovna je obmana tako trajala stoljećima, kroz 1260 godina dugu Antikristovu vladavinu Papinstva, nastavila se u mnogim oblicima čak i među Protestantskim Reformacijskim crkvama i još uvijek je rasprostranjena i danas. To je razlog zbog čega glavne denominacije danas imaju razne nauke koje se suprote temeljnim vjerovanjima izvornog Kršćanstva. Stoga što pravi biblijski vjernik treba činiti u ovim vremenima?

 • Proučavanje, Ribarenje i Postajanje Kristolikim

  Christ, Mary and Martha

  Mi želimo još temeljitije proučavati Sveto Pismo i rasti u našoj spoznaji o Bogu i Kristu. Kako nam evanđeoska utrka pomaže kod toga? Isus obećaje svojim sljedbenicima da ih on šalje kao ribare ljudi. Kako se to odnosi na našu evanđeosku utrku? Svatko želi postati Kristolikim, zar ne? Da li Biblija igdje eksplicitno spominje način za postizanje toga?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • Share Christ's Sufferings

  Paul writes - Now if we are children, then we are heirs —heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Romans 8:17.That sounds fair. Only if we participate in the sufferings of Christ would we get a share in his glory. What kind of sufferings did Jesus face? Is suffering like Christ only meant for the Apostles?

 • Share Christ's Sufferings

  Paul writes - Now if we are children, then we are heirs —heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Romans 8:17.That sounds fair. Only if we participate in the sufferings of Christ would we get a share in his glory. What kind of sufferings did Jesus face? Is suffering like Christ only meant for the Apostles?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.