baptism

 • திருச்சபை: பரம அழைப்பு

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Crkva

  Isus Krist je bio prvi koji je koristio riječ “Crkva” u Bibliji. Danas, mnogi smatraju da su crkve građevine. Što je zapravo Crkva, prema Bibliji? Novozavjetna korijenska riječ za “crkvu” je Grčka riječ ekklesija. Što to znači? Kako Biblija opisuje izvorne crkve? Kako se postaje članom Crkve Isusa Krista? Postoje li neke određene stvari koje treba napraviti?

 • Crkva - Uzvišeniji Poziv

 • Duh protiv Tijela

  Jesus in Gethsemane

  “Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo: težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.” (Rim. 8:5-6)Mnogi misle da se izraz “žive po tijelu” odnosi na grijeh. Međutim jesu li djela tijela samo grijeh? Ne, sve što mi činimo je djelo tijela.

 • Evanđeoska Utrka: Stvari koje Postižemo

 • Krštenje

  Od 2 stoljeća, krštenje u vodi (Grčki: uranjanje) bilo je korišteno kao obred očišćenja prošlih grijeha i uspostavljanja odnosa s Bogom. Je li to bila namjera izvornih krštavanja koja su provodili Kristovi Apostoli? Što je bila razlika između krštenja koje je provodio Ivan Krstitelj i onoga koje se vršilo u Kristovo ime? Zašto ono podrazumijeva ideju o ponovnom začeću? Je li taj simbolični postupak i dalje potreban? Mogu li djeca biti krštena u Krista? Što se događa kad se osoba podvrgne krštenju?

 • Pomazanje Svetim Duhom

  “Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.” (1. Kor. 12:13). Što to znači? Zašto nam je Sveti Duh dat tijekom našeg krštenja? Što je Isus spomenuo o svrsi tog pomazanja Svetim Duhom Božjim? Postoji li razlika između krštenja sa Svetim Duhom i krštenja sa vatrom?

 • Pozivanje Izabranih

  Baš kao što je Apostol Pavao prorekao, okrutni su vukovi ustali između samih Kršćana, iskrivili biblijske istine i prevarili većinu vjernika. I masovna je obmana tako trajala stoljećima, kroz 1260 godina dugu Antikristovu vladavinu Papinstva, nastavila se u mnogim oblicima čak i među Protestantskim Reformacijskim crkvama i još uvijek je rasprostranjena i danas. To je razlog zbog čega glavne denominacije danas imaju razne nauke koje se suprote temeljnim vjerovanjima izvornog Kršćanstva. Stoga što pravi biblijski vjernik treba činiti u ovim vremenima?

 • The Calling of the Chosen

  Just like Apostle Paul predicted, savage wolves arose from among Christianity's own, distorted biblical truths and fooled a majority of the believers. And the mass deception lasted through many centuries, through the 1260 year Anti-Christ reign of the Papacy, continued in many forms even among the Protestant Reformation churches and is still widely prevalent today.  That's why all mainstream denominations today have a variety of doctrines that go against the foundational beliefs of original Christianity. So what is a true biblical believer to do in these times?

 • The Calling of the Chosen

  Just like Apostle Paul predicted, savage wolves arose from among Christianity's own, distorted biblical truths and fooled a majority of the believers. And the mass deception lasted through many centuries, through the 1260 year Anti-Christ reign of the Papacy, continued in many forms even among the Protestant Reformation churches and is still widely prevalent today.  That's why all mainstream denominations today have a variety of doctrines that go against the foundational beliefs of original Christianity. So what is a true biblical believer to do in these times?

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church: The Higher Calling

 • The Gospel Race: Things We Achieve

 • The Spirit vs The Flesh

  Jesus in Gethsemane

  “Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.” Rom 8:5-6. Many think that a mind governed by the flesh refers to sin. But are acts of the flesh just sin alone? No, everything we do is an act of the flesh.

 • The Spirit vs The Flesh

  Jesus in Gethsemane

  “Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.” Rom 8:5-6. Many think that a mind governed by the flesh refers to sin. But are acts of the flesh just sin alone? No, everything we do is an act of the flesh.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.