repentance

 • திருச்சபை: பரம அழைப்பு

 • Crkva

  Isus Krist je bio prvi koji je koristio riječ “Crkva” u Bibliji. Danas, mnogi smatraju da su crkve građevine. Što je zapravo Crkva, prema Bibliji? Novozavjetna korijenska riječ za “crkvu” je Grčka riječ ekklesija. Što to znači? Kako Biblija opisuje izvorne crkve? Kako se postaje članom Crkve Isusa Krista? Postoje li neke određene stvari koje treba napraviti?

 • Crkva - Uzvišeniji Poziv

 • Pokajanje - Promjena Razmišljanja

  Bez obzira na stoljeća zlouporabe Hrvatske riječi, kada idemo k izvornom Grčkom, mi vidimo da pokajanje (Grčki: metanoia) znači “promjena razmišljanja.” O čemu stoga moramo promijeniti razmišljanje? Zašto Biblija kaže da je čovječanstvo u neopravdanom stanju? U Starozavjetnim vremenima, Bog je dao Izraelu skup pravila nazvanih Savez Zakona. Što je bila svrha toga? Kako je to bilo povezano s grijehom? I zašto je Bog dao savez Zakona ako je znao da će biti Novi Savez?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • Repentance - A Change of Mind

  Disregarding centuries of misuse of the English word, when we go to the original Greek, we see that repentance (Greek: metanoia) means 'a change of mind'. So what is it that we need to change our minds about? Why does the Bible say mankind is in an unjustified state? In Old Testament times, God gave Israel a set of rules called the Law Covenant. What was the deal there? How is that related to sin? And why did God provide the Law covenant (the Old Testament) if he knew there would be a New Testament?

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church: The Higher Calling

 • चर्च: उच्च बुला

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.