the logos

 • Ivan 1:1 - Riječ i Bog

  Ivan 1:1 kaže, “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.” Ovo izgleda kaže da je Riječ bila Bog i sa Bogom u isto vrijeme. Čak i sa očiglednim nedostatkom spominjanja Svetog Duha, ovaj je odlomak često citiran da dokaže Trojstvo. Proučimo Ivanove izvorne riječi na Grčkom kako bi smo dobili jasnije razumijevanje onoga što on kaže o Riječi (Logosu) i Bogu. To je zaista veoma važan biblijski redak koji nas vodi daleko iznad prostora i vremena, sve do samog početka.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • Pitanje Jednakosti

  Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom (Ivan 5:17-18).Iako se ne spominje Sveti Duh, ovaj je redak često citiran da se podrži Trojstvo. Proučimo kontekst ovog retka i također pogledajmo druge odlomke gdje Isus izravno navodi koju vrstu odnosa on ima sa Ocem.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • Tko je Isus Krist?

  “Kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! -nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist” (1. Kor. 8:5,6) Potvrdivši Oca kao našeg Boga, Apostol kaže da mi isto tako imamo jednog Gospodina - Isusa Krista. Kao što smo vidjeli prije, taj Gospodin nije ista riječ kao i ona GOSPODIN (velikim slovima) Jehova. Ovaj Gospodin (Grčki: Kurios) znači Gospodar. Pavao kaže da mi imamo jednog Boga, Oca i jednog Gospodara, Isusa Krista. Zašto je Isus naš Gospodar?

 • Who is Jesus Christ?

  ‘There are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things and we exist for Him; and one Lord, Jesus Christ’ (1Corinthians 8:5-6 NASB)
  Having confirmed the Father as our God, the Apostle says we have one Lord as well – Jesus Christ. As we saw before, this Lord is notthe same word as the LORD (all capitals) Yahweh. This Lord (Greek:Kurios) means Master. Paul is saying we have one God, the Father and one Master, Jesus Christ. Why is Jesus our Master?

 • Who is Jesus Christ?

  ‘There are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things and we exist for Him; and one Lord, Jesus Christ’ (1Corinthians 8:5-6 NASB)
  Having confirmed the Father as our God, the Apostle says we have one Lord as well – Jesus Christ. As we saw before, this Lord is notthe same word as the LORD (all capitals) Yahweh. This Lord (Greek:Kurios) means Master. Paul is saying we have one God, the Father and one Master, Jesus Christ. Why is Jesus our Master?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.