God

 • Da li mi znamo što obožavamo?

 • Do we know What we worship?

 • Ivan 1:1 - Riječ i Bog

  Ivan 1:1 kaže, “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.” Ovo izgleda kaže da je Riječ bila Bog i sa Bogom u isto vrijeme. Čak i sa očiglednim nedostatkom spominjanja Svetog Duha, ovaj je odlomak često citiran da dokaže Trojstvo. Proučimo Ivanove izvorne riječi na Grčkom kako bi smo dobili jasnije razumijevanje onoga što on kaže o Riječi (Logosu) i Bogu. To je zaista veoma važan biblijski redak koji nas vodi daleko iznad prostora i vremena, sve do samog početka.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • Koga Obožavati?

  Atanazijsko Vjerovanje, koje je naširoko prihvaćeno i kojeg slijede današnje Protestantske denominacije i Vatikan, kaže da se treba obožavati Trojstvo. Ono govori o tri Osobe Oca, Sina i Svetog Duha , ali da su sve jedan Bog. Isus je rekao da mi trebamo znati što obožavamo (Ivan 4:22). Stoga postaje važnim da mi proučavamo Sveto Pismo i da pokušamo razumjeti što Biblija kaže koga trebamo obožavati.

 • Pitanje "Nema Početka"

  Trinitarijanci promiču teoriju da su Bog i Isus uvijek postojali vječno - bez početka. Ako bi se postavilo pitanje da li će Isus i Bog uvijek postojati, tada je odgovor da, prema Svetom Pismu. Ali ako je pitanje da li Bog i Isus obojica nemaju početak, tada bi odgovor trebao biti dodatno istražen iz Svetog Pisma. Pogledajmo neke odlomke na tu temu. Također i sami nazivi Otac i Sin pomažu nam razumjeti to bolje.

 • Sveti Duh

  Treći dio Trojstva - Sveti Duh - nigdje u Bibliji nije označen kao Bog. Bio je označen Bogom u Vjerovanju u 5 st. (Više o povijesti kasnije). Stoga, što znamo o Svetom Duhu iz Svetog Pisma? Kao prvo što je Duh? I zašto je nazvan Svetim? Što su utjecaji Svetog Duha? Što Isus kaže o Duhu? Zajedno s odgovorima na ova pitanja, proučimo također malo i Grčke gramatike po tom pitanju.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The Holy Spirit

  The third part of the Trinity - the Holy Spirit - is not declared as God anywhere in the Bible. And it was declared God in a Creed only in the 5th century (More on the history later). So what do we know about the Holy Spirit from the Scriptures? What is Spirit first of all? And why is it called Holy? What are the influences of the Holy Spirit? What did Jesus say about the Spirit? Alongwith the answers to these questions, let us also study a bit of Greek grammar along the way.

 • The Holy Spirit

  The third part of the Trinity - the Holy Spirit - is not declared as God anywhere in the Bible. And it was declared God in a Creed only in the 5th century (More on the history later). So what do we know about the Holy Spirit from the Scriptures? What is Spirit first of all? And why is it called Holy? What are the influences of the Holy Spirit? What did Jesus say about the Spirit? Alongwith the answers to these questions, let us also study a bit of Greek grammar along the way.

 • Tko je Svemogući Bog?

  Iznenađujuće ali riječ Trojstvo se ne nalazi u Svetom Pismu. Što se tiče titula korištenih u Trinitarijanskom Vjerovanju - Bog Otac, Bog Sin, i Bog Sveti Duh, mi nalazimo samo jedan od tih naziva u Bibliji - “Bog Otac.” Biblija na oko 3500 mjesta ima riječ “bog.” Očito, gotovo se sva odnose na samog Boga. Ipak, mi zapažamo mjesta gdje “bog” ima i druge primjene. Da, kao što Pavao kaže, “kao što i ima mnogo “bogova” i mnogo “gospodara” (1. Kor. 8:6). Stoga gdje vidimo druge bogove u Bibliji?

 • Trinity enters Christianity - The History

  The advent of Gnostic theories triggered Apostle John's forceful response that Jesus was the very Word of God - the mighty Logos. Seen in light of that historical context, John's books take on a whole new meaning. After apostles died, history shows people gradually elevating Jesus from Son of God to God's Equalas a counter-measure to the Gnostics. Much later in the 4th century, we see politics play a role in setting up a Creed where Jesus is declared God. The concept of a trinity i.e. Holy Spirit also being deemed God, enters in the 5th century.

 • Trinity enters Christianity - The History

  The advent of Gnostic theories triggered Apostle John's forceful response that Jesus was the very Word of God - the mighty Logos. Seen in light of that historical context, John's books take on a whole new meaning. After apostles died, history shows people gradually elevating Jesus from Son of God to God's Equalas a counter-measure to the Gnostics. Much later in the 4th century, we see politics play a role in setting up a Creed where Jesus is declared God. The concept of a trinity i.e. Holy Spirit also being deemed God, enters in the 5th century.

 • Trojstvo ulazi u Kršćanstvo - Povijest

  Dolaskom Gnostičkih teorija izazvalo je snažnu reakciju Apostola Ivana da je Isus bio sama Riječ Božja - moćni Logos. Gledano u svjetlu tog povijesnog konteksta, Ivanove knjige poprimaju potpuno novo značenje. Nakon što su apostoli umrli, povijest pokazuje kako su ljudi postepeno uzvisili Isusa sa Sina Božjeg na Jednakog Bogu kao protumjera Gnosticima. Mnogo kasnije u 4 st., mi vidimo kako politika igra ulogu u uspostavljanju Kreda s kojim je Isus proglašen Bogom. Ideja o Trojstvu naime proglašavanje Svetog Duha Bogom, ulazi u 5 stoljeću.

 • Who is God Almighty?

  Surprisingly the word Trinity is not found in the Scriptures. Among the titles used by the Trinitarian Creed - God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we find only one of these terms in the Bible - ‘God the Father’.The Bible has 3500+ instances of the word ‘god’. Obviously, almost all those refer to God himself. Nevertheless, we notice places where ‘god’ has other applications too. Yes, as Paul says, ‘indeed there are many gods and many lords’ (1Corinthians 8:5 NASB).So where do we see other gods in the Bible?

 • Who is God Almighty?

  Surprisingly the word Trinity is not found in the Scriptures. Among the titles used by the Trinitarian Creed - God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we find only one of these terms in the Bible - ‘God the Father’.The Bible has 3500+ instances of the word ‘god’. Obviously, almost all those refer to God himself. Nevertheless, we notice places where ‘god’ has other applications too. Yes, as Paul says, ‘indeed there are many gods and many lords’ (1Corinthians 8:5 NASB).So where do we see other gods in the Bible?

 • Whom to worship?

  The Athanasian Creed, widely accepted and followed by present-day Protestant denominations and the Vatican, says the Trinity is to be worshipped. It talks about three Persons of the Father, Son and the Holy Spirit, but all being one God. Jesus said we need to know what we worship (John 4:22). So it becomes important that we study the Scriptures and try to understand whom the Bible says we need to worship.

 • Whom to worship?

  The Athanasian Creed, widely accepted and followed by present-day Protestant denominations and the Vatican, says the Trinity is to be worshipped. It talks about three Persons of the Father, Son and the Holy Spirit, but all being one God. Jesus said we need to know what we worship (John 4:22). So it becomes important that we study the Scriptures and try to understand whom the Bible says we need to worship.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.