jesus christ

 • Curious Cases - Fourteenity, I AM...

  Jesus says, ‘who has seen me has seen the Father’ (John 14:9). Elsewhere he comments, ‘I and the Father are one’ (John 10:30).And he also says, ‘before Abraham was born, I am’ (John 8:58). What does he mean by these? Let us look at the context of these statements to understand further. Let us also study what it means to be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit (Matthew 28:19) and do a quick review of the Godhead mentioned in the King James Bible (Acts 17:29, Romans 1:20, Colossians 2:9).

 • Curious Cases - Fourteenity, I AM...

  Jesus says, ‘who has seen me has seen the Father’ (John 14:9). Elsewhere he comments, ‘I and the Father are one’ (John 10:30).And he also says, ‘before Abraham was born, I am’ (John 8:58). What does he mean by these? Let us look at the context of these statements to understand further. Let us also study what it means to be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit (Matthew 28:19) and do a quick review of the Godhead mentioned in the King James Bible (Acts 17:29, Romans 1:20, Colossians 2:9).

 • Da li mi znamo što obožavamo?

 • Do we know What we worship?

 • Dobra vijest (za stvarno)

 • Good News (For Real)

 • Ivan 1:1 - Riječ i Bog

  Ivan 1:1 kaže, “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.” Ovo izgleda kaže da je Riječ bila Bog i sa Bogom u isto vrijeme. Čak i sa očiglednim nedostatkom spominjanja Svetog Duha, ovaj je odlomak često citiran da dokaže Trojstvo. Proučimo Ivanove izvorne riječi na Grčkom kako bi smo dobili jasnije razumijevanje onoga što on kaže o Riječi (Logosu) i Bogu. To je zaista veoma važan biblijski redak koji nas vodi daleko iznad prostora i vremena, sve do samog početka.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • John 1:1 - The Word & God

  John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Koga Obožavati?

  Atanazijsko Vjerovanje, koje je naširoko prihvaćeno i kojeg slijede današnje Protestantske denominacije i Vatikan, kaže da se treba obožavati Trojstvo. Ono govori o tri Osobe Oca, Sina i Svetog Duha , ali da su sve jedan Bog. Isus je rekao da mi trebamo znati što obožavamo (Ivan 4:22). Stoga postaje važnim da mi proučavamo Sveto Pismo i da pokušamo razumjeti što Biblija kaže koga trebamo obožavati.

 • Kraljevstvo Nebesko

  Zašto bi svaki Kršćanin trebao učiti o Kraljevstvu Nebeskom? Zašto Isus Krist traži da se molimo da Kraljevstvo dođe na Zemlju gdje će se Božja volja vršiti kao i na Nebu? Ne treba li Kraljevstvo Nebesko biti na Nebu? Isus je išao po gradovima i selima propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu. U usporedbi s time, što se najčešće naučava u vezi Kraljevstva među današnjim crkvama?

 • Pitanje "Nema Početka"

  Trinitarijanci promiču teoriju da su Bog i Isus uvijek postojali vječno - bez početka. Ako bi se postavilo pitanje da li će Isus i Bog uvijek postojati, tada je odgovor da, prema Svetom Pismu. Ali ako je pitanje da li Bog i Isus obojica nemaju početak, tada bi odgovor trebao biti dodatno istražen iz Svetog Pisma. Pogledajmo neke odlomke na tu temu. Također i sami nazivi Otac i Sin pomažu nam razumjeti to bolje.

 • Pitanje Jednakosti

  Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom (Ivan 5:17-18).Iako se ne spominje Sveti Duh, ovaj je redak često citiran da se podrži Trojstvo. Proučimo kontekst ovog retka i također pogledajmo druge odlomke gdje Isus izravno navodi koju vrstu odnosa on ima sa Ocem.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The 'No Beginning' Question

  Trinitarians promote the theory that God and Jesus always existed eternally – with no beginning. If the question is asked whether Jesus and God will always exist, then the answer is yes, according to the Scriptures. But if the question is about whether God and Jesus both did not have a beginning, then the answer has to be researched further from the Scriptures. Let us look at some passages on this topic. Also the terms Father and Son themselves help us understand it better.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • The Co-Equality Question

  He answered them, ‘My Father is working until now, and I myself am working.’ For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God (John 5:17-18). Although it doesn't mention the Holy Spirit, this verse is usually quoted to support a co-equal trinity. Let us study this verse's context and also look at other passages where Jesus directly states what kind of relationship he has with the Father.

 • The Ransoming of Mankind

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.