death

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • A Hell of a Story

  Won’t it be alright to use hell fire (even if it’s false) as a threat to frighten people into submitting to God? Not really. A disappointed God says, ‘Their fear toward me is taught by the precepts of men’ (Isa 29:13). He rather desires a willingly obedient heart driven by love for Him and goodness - not by fear. And the idea of torment is abhorrent to God. God forbade torture in His Law. Would a God who commands us to love our enemies, wish to burn them forever?

 • A Hell of a Story

  Won’t it be alright to use hell fire (even if it’s false) as a threat to frighten people into submitting to God? Not really. A disappointed God says, ‘Their fear toward me is taught by the precepts of men’ (Isa 29:13). He rather desires a willingly obedient heart driven by love for Him and goodness - not by fear. And the idea of torment is abhorrent to God. God forbade torture in His Law. Would a God who commands us to love our enemies, wish to burn them forever?

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • El problema de muerte

  Why do people die? Was it supposed to be this way? Were human beings destined to live and die as a natural order of things that atheists claim to be the case? Animals die, don’t they? What happens when a man dies? What did Jesus Christ say about death? Does science agree with the bible on the state of death? What is a soul according to the Bible? Can the soul die? What about the spirit? Won't that live on after death?

 • Fate of Adam & the Bad Guys

  Where are the dead at present? Is there any hope for them? There is a hell – SHEOL/HADES to which ALL our souls were condemned when Adam fell. That hell is the GRAVE. But there is hope! God promised to RANSOM us from the power of the grave [SHEOL] (Hosea 13:14). He sent Jesus (John 3:16) to die in place of Adam. Jesus paid Adam’s RANSOM and paved the way for the resurrection of all of Adam (Rom 5:12,18). Jesusis the RANSOM for ALL (1Tim 2:6). As in Adam ALL die, so in Christ ALL will be made alive (1Cor 15:22).

 • Fate of Adam & the Bad Guys

  Where are the dead at present? Is there any hope for them? There is a hell – SHEOL/HADES to which ALL our souls were condemned when Adam fell. That hell is the GRAVE. But there is hope! God promised to RANSOM us from the power of the grave [SHEOL] (Hosea 13:14). He sent Jesus (John 3:16) to die in place of Adam. Jesus paid Adam’s RANSOM and paved the way for the resurrection of all of Adam (Rom 5:12,18). Jesusis the RANSOM for ALL (1Tim 2:6). As in Adam ALL die, so in Christ ALL will be made alive (1Cor 15:22).

 • Gehena - Jezero Vječne Vatre

  Gehena. Ona je prevedena sa pakao 12 puta. Ako Gehena označava pakao, mi u stvarnosti možemo rezervirati let i otići u pakao! Jeste li zainteresirani? Da, to je stvarno mjesto u Izraelu. Zato prijevodi poput YLT, NS i drugi prevode tu riječ sa Gehena a ne pakao. Kada Isus kaže, “vatra Gehene,” to je kao kada građanin New Yorka kaže “voda u Brooklynu.” Dolina Hinom, naziva Gehena na Grčkom, leži upravo izvan grada Jeruzalema. Tijekom Isusovog vremena, bila je to spalionica gradskog smeća. Njena se vatra stalno održavala (vječni oganj)..

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • Good News (For Real)

 • Pakao iz Priče

  Čak i ako vječno mučenje u paklu nije bibljijsko, ne bi li bilo u redu i dalje koristiti paklenu vatru kao prijetnju zastrašenim ljudima da se podlože Bogu? Ne baš. Razočarani Bog kaže, “Njihov strah od mene naučava se putem ljudskih pravila” (Iza. 29:13). On radije želi rado poslušno srce pokrenuto ljubavlju prema Njemu i dobroti - ne strahom. Ideja o mučenju je odvratna Bogu. Bog je zabranio mučenje u Svom Zakonu. Bi li Bog koji nam zapovijeda da ljubimo svoje neprijatelje, želio da oni gore zauvijek?

 • Plač i Škrgut Zuba

  Nije li Isus govorio o mjestu gdje će biti plač i škrgut zubiju? Taj se izraz pojavljuje na sedam mjesta - Mat. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Luka 13:28.To je u velikoj mjeri simbolično jer ga Isus koristi jedino u usporedbi ili simboličnoj izjavi svih sedam puta. Njegovo se značenje razlikuje temeljeno na kontekstu. Ali njegov je općeniti smisao na svim mjestima - ograničeno razdoblje kazne/kušnje za grupu ljudi koji su sagriješili u Božjim očima.

 • Povijest...kako je nastao Pakao

  Poganske ideje o vatrenom podzemnom svijetu sežu natrag sve do Nimroda u Egiptu. Još prije Krista, u 6 st. Zaratustra je naučavao o Perzijskom Gospodaru Laži koji je živio u tamnim predjelima pod zemljom i zapisivao djela ljudi kao dugove i kredite. Nakon smrti, duše bi išle na sud, i ako bi se utvrdilo da su zle, bile bi osuđene na mučenje. Kako bi lakše pridobili poganske obraćenike, crkva je usvojila te teorije i počela pripisivati Zaratustrina značenja simboličkim recima. Apostol Pavao je prorekao da će se dogoditi takvo iskrivljavanje (otpadništvo) (Djela 20:29-30).

 • Pravi "Paklovi"

  U Bibliji su četiri riječi bile prevedene sa pakao - Šeol, Had, Gehena, i Tartar. Prva je Hebrejska riječ (Stari Zavjet) a ostale su Grčke (Novi Zavjet). Da li sve te riječi znače isto? (Na kraju krajeva to je ono što mnogi od Hrvatskih prijevoda Biblije podrazumijevaju). Ili one znače različite stvari? Kada pogledamo u Hebrejske i Grčke riječnike i opis same Biblije u vezi tih riječi, mi nalazimo dublji uvid u njihovo značenje. I također mi nalazimo jasnoću mnogih naizgled proturječnih redaka u Hrvatskim biblijama.

 • Problem Smrti

  Zašto ljudi umiru? Je li trebalo biti tako? Jesu li ljudska bića bila osuđena da žive i umru kao prirodni poredak stvari kao što ateisti tvrde da je slučaj? Životinje umiru, zar ne? Što se događa kada čovjek umre? Što Isus Krist kaže o smrti? Da li se znanost slaže sa Biblijom oko stanja mrtvih? Što je duša prema Bibliji? Može li duša umrijeti? Što je duh? Neće li to živjeti nakon smrti?

 • ŠEOL/HAD - Prevoditelji su pogriješili

  Prevoditelji Biblije Verzije Kralja Jakova preveli su Hebrejsku riječ ŠEOL (65 pojavljivanja) na Hrvatskom kao grob (31 puta), jama (3 puta) i pakao (31 puta). Oni su preveli ŠEOL kao grob/jamu kao mjesto počivališta za dobre ljude, ali preveli su istu rije kao pakao kad se to odnosilo na lošu osobu. Job se u stvarnosti moli Bogu da ide u ŠEOL (Job 14:12). I svaki Hebrejski stručnjak ili čak Wikipedija potvrđuju da ŠEOL znači grob/jama. Biblija opisuje kakvo je to mjesto ŠEOL!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.