anti-Christ

 • Čovjek Bezakonja

  Biblijska su proročanstva predvidjela “Čovjeka Bezakonja,” Antikrista. Mnogi tumače ta proročanstva u smislu što očekuju da to treba biti jedan svjetski vođa koji će se pojaviti u budućnosti. I zatim tu su drugi koji teoretiziraju da je ta osoba bio Car Neron i zaključuju da su se sva ta proročanstva ispunila 70 A.D. Ako je ijedna od ovih teorija istinita – naime, da je Antikrist kratko vladao 70 A.D. (ili) da će se pojaviti u dalekoj budućnosti – to bi tada učinilo veliki dio povijesti crkve (2000 godina) nebitnom. To nema puno smisla. Da li je to ono što Biblija doista kaže?

 • Daughters of Babylon

  If the true Church was always in the wilderness (not mainstream), persecuted by the Papacy throughout the 1260 years of the reign of the Man of Lawlessness (the Anti-Christ), then what about the Reformation Era’s famous Protestant churches? Weren’t they any good? Didn't they protest the Papacy's unbiblical heresies and come out of that system? Does the Bible have any prophecies on that particular time period in church history? If so, how were they fulfilled?

 • Daughters of Babylon

  If the true Church was always in the wilderness (not mainstream), persecuted by the Papacy throughout the 1260 years of the reign of the Man of Lawlessness (the Anti-Christ), then what about the Reformation Era’s famous Protestant churches? Weren’t they any good? Didn't they protest the Papacy's unbiblical heresies and come out of that system? Does the Bible have any prophecies on that particular time period in church history? If so, how were they fulfilled?

 • Kćeri Babilona

  Ako je prava Crkva uvijek bila u pustinji (ne glavnom strujom), progonjena od Papinstva tokom 1260 godina vladavine Čovjeka Bezakonja (Antikrista), što onda reći o slavnoj Reformacijskoj eri Protestantskih crkava? Nije li bilo išta dobra u njima? Nisu li one protestirale protiv Papinskih nebiblijskih hereza i izišle iz tog sistema? Ima li u Bibliji ikakvih proročanstava o tom naročitom vremenskom razdoblju u povijesti crkve? Ako da, kako su se ona ispunila?

 • Masovna Obmana

 • Mass Deception

 • Pozivanje Izabranih

  Baš kao što je Apostol Pavao prorekao, okrutni su vukovi ustali između samih Kršćana, iskrivili biblijske istine i prevarili većinu vjernika. I masovna je obmana tako trajala stoljećima, kroz 1260 godina dugu Antikristovu vladavinu Papinstva, nastavila se u mnogim oblicima čak i među Protestantskim Reformacijskim crkvama i još uvijek je rasprostranjena i danas. To je razlog zbog čega glavne denominacije danas imaju razne nauke koje se suprote temeljnim vjerovanjima izvornog Kršćanstva. Stoga što pravi biblijski vjernik treba činiti u ovim vremenima?

 • The Calling of the Chosen

  Just like Apostle Paul predicted, savage wolves arose from among Christianity's own, distorted biblical truths and fooled a majority of the believers. And the mass deception lasted through many centuries, through the 1260 year Anti-Christ reign of the Papacy, continued in many forms even among the Protestant Reformation churches and is still widely prevalent today.  That's why all mainstream denominations today have a variety of doctrines that go against the foundational beliefs of original Christianity. So what is a true biblical believer to do in these times?

 • The Calling of the Chosen

  Just like Apostle Paul predicted, savage wolves arose from among Christianity's own, distorted biblical truths and fooled a majority of the believers. And the mass deception lasted through many centuries, through the 1260 year Anti-Christ reign of the Papacy, continued in many forms even among the Protestant Reformation churches and is still widely prevalent today.  That's why all mainstream denominations today have a variety of doctrines that go against the foundational beliefs of original Christianity. So what is a true biblical believer to do in these times?

 • The Man of Lawlessness

  Biblical prophecies forecast a "Man of Lawlessness", an Anti-Christ. Many interpret the prophecies and expect him to be a world leader who is to rise in the future. And then there are others who theorize that person as Emperor Nero and conclude that all those prophecies got fulfilled in 70 AD. If either of those theories are true - i.e. the Anti-Christ had a quick reign in 70 AD (or) he is supposed to rise only in the far far future - then that would make the majority of church history (2000-odd years) irrelevant. That doesn't make much sense. Is that what the Bible really says?

 • The Man of Lawlessness

  Biblical prophecies forecast a "Man of Lawlessness", an Anti-Christ. Many interpret the prophecies and expect him to be a world leader who is to rise in the future. And then there are others who theorize that person as Emperor Nero and conclude that all those prophecies got fulfilled in 70 AD. If either of those theories are true - i.e. the Anti-Christ had a quick reign in 70 AD (or) he is supposed to rise only in the far far future - then that would make the majority of church history (2000-odd years) irrelevant. That doesn't make much sense. Is that what the Bible really says?

 • सामूहिक धोखा

 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோரின் அழைப்பு

  Just like Apostle Paul predicted, savage wolves arose from among Christianity's own, distorted biblical truths and fooled a majority of the believers. And the mass deception lasted through many centuries, through the 1260 year Anti-Christ reign of the Papacy, continued in many forms even among the Protestant Reformation churches and is still widely prevalent today.  That's why all mainstream denominations today have a variety of doctrines that go against the foundational beliefs of original Christianity. So what is a true biblical believer to do in these times?

 • பரவலான வஞ்சனை

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.